Privātuma politika

Privātuma politika

Ievads

Datu pārzinis – Orivas, reģ. Nr. 40003952604, juridiskā adrese Lielā iela 19 - 9A, Mārupe, LV 2167, Latvija (turpmāk tekstā – Orivas vai Sabiedrība).  Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – Privātuma politika) ir paredzēta personām, kas no Orivas pērk preces, izmanto Orivas pakalpojumus vai apmeklē interneta vietnes www.orivas.lt,  www.orivas.lv,  www.orivas.ee,  www.elgydium.lt,  www.elgydium.lv, www.elgydium.ee,  www.ellaone.lt,  www.ellaone.lv,  www.ellaone.ee,  www.ecocillin.lt,  www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.

Datu aizsardzības speciālista kontakti – Sandra Berzina, tālr. +371 67612401, e-pasts info@orivas.lv

Termini

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes  identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai  raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Datu subjekts – veselības aprūpes profesionāļi,  kuri tiek informēti par produktiem, vai persona, kura lieto produktus un informē par to nevēlamo ietekmi, vai persona, kura tieši vēršas saistībā ar produktu piegādes problēmām, lietošanas norādījumu precizēšanu  vai informē par produktu kvalitāti, vai persona, kura piedalās pasākumā, kurā tiek piedāvāti produkti, vai juridiskas personas pārstāvis, vai persona,  kura kandidē uz Orivas publicētajām vakancēm,  vai persona,  kas apmeklē www.orivas.lt, www.orivas.lv,  www.orivas.ee,  www.elgydium.lt,  www.elgydium.lv,  www.elgydium.ee,  www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt interneta vietnes.

Produkti – zāles, medicīniski līdzekļi, uztura bagātinātāji un mutes kopšanas līdzekļi, kurus izplata
Orivas.

Vispārīgi noteikumi

Privātuma politika nosaka un definē galvenos personas  datu apstrādes un datu subjekta tiesību realizēšanas  principus.  Papildu  informācija var būt sniegta pirkuma, pakalpojumu vai cita veida līgumos.

Izmantojot Sabiedrības  pakalpojumus,   pērkot preces, sniedzot savus datus, sūtot  CV,   aizpildot pieprasījuma veidlapu, turpinot interneta vietnes apmeklējumu, datu subjekts apliecina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku, saprot to un apņemas to ievērot. Ja nepiekrītat ievērot šo Privātuma politiku, aicinām neizmantot Sabiedrības pakalpojumus un  neapmeklēt interneta  vietnes  www.orivas.lt, www.orivas.lv,  www.orivas.ee,  www.elgydium.lt,  www.elgydium.lv,  www.elgydium.ee,  www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.

 

Orivas | J.Jasinskio str. 16B, 03163, Vilnius | T +370  5 252 65 70  | info@orivas.lt  | Company code 125513093 | VAT identification number LT255130917  |
Bank account No. LT707400053736523810  Danske Bank A/S Lithuania  Branch

Personas datu apstrādes principi

Sabiedrība  personas datus apstrādā saskaņā ar  ES  un Latvijas Republikas  tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi.

Apstrādē esošo personas datu apjoms atkarīgs no pasūtītajiem vai izmantotajiem pakalpojumiem un no tā,  kādu informāciju sniedz persona, pasūtot un (vai) izmantojot pakalpojumus, apmeklējot  vai reģistrējoties interneta vietnē.

Dati tiek apstrādāti tikai tad, ja tam ir likumisks apstrādāšanas iemesls – lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu; ar personas piekrišanu; ja attiecīgi tiesību akti Sabiedrībai uzliek par pienākumu apstrādāt personas datus; ja personas dati jāapstrādā datu pārziņa vai trešās puses likumiskās interesēs.

Sabiedrība  cenšas, lai personas dati tiktu apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi un lai tie tiktu apstrādāti tikai tādiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti, un lai tie tiktu apstrādāti, ievērojot tiesību aktos noteiktus skaidrus un saprotamus personas datu apstrādes principus un prasības.

Personas datu avoti

Personas  datus var iegūt tieši no datu subjekta, kurš tos sniedz, kad interneta vietnē aizpilda pieprasījuma  veidlapu, atsūta savu dzīvesgājumu   (CV) vai citādi sazinās  ar Sabiedrību;  no klienta darbības, Sabiedrības personas datu apstrādātājiem vai citiem ārējiem avotiem. Datus var saņemt arī no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, uzņēmumu interneta vietnēm.

Datus var ģenerēt, kad persona izmanto pakalpojumus,  piemēram,  zvana pa tālruni, sūta īsziņu, elektronisku vēstuli, pasūta pakalpojumus, apmeklē interneta vietnes vai aizpilda pieprasījuma formu.

Personai nav pienākums sniegt jebkādus personas datus, tomēr iespējams, ka noteiktus pakalpojumus, piemēram, preču pārdošanu vai rēķina izrakstīšanu, nebūs iespējams sniegt, ja personas dati netiks sniegti.

Personas datu apstrādes nolūki

Orivas personas datus apstrādā šādos nolūkos: kontaktu uzturēšana ar  klientiem; klienta datu atjaunošana;  produktu pārdošana;  produktu nosūtīšana un piegāde klientam; rēķinu izrakstīšana; līgumu  administrēšana un  izpilde;   parādu piedziņa;   pieprasījumu administrēšana;   darbinieku meklēšana; tiešā tirgvedība; produktu nevēlamās ietekmes pētījumi; organizēto pasākumu dalībnieku reģistrācija; tirgus izpēte; lojalitātes programmu un akciju organizēšana; interneta vietnes apmeklējumu statistika; aktīvu un personu drošība; personu identificēšana; interneta vietnes apmeklējuma statistikas analīze; juridisko prasību sniegšana, īstenošana un aizsargāšana.

Datu subjektu grupas – pircēji, sadarbības partneri, produktu patērētāji, veselības aprūpes profesionāļi, kandidāti, personas, kas meklē darbu.

Var apstrādāt šādas galvenās  personas datu kategorijas, bet ne tikai – vārds, uzvārds, darbavieta, amats, veselības aprūpes profesionāļa  kods, specialitāte, kabinets, darba laiks, personas kods, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts, pasākuma  dalībnieka  apliecība, IP adrese un cita produktu pārdošanai un pakalpojumu  sniegšanai, saziņas uzturēšanai un līgumu administrēšanai nepieciešama informācija; IP adrese, interneta vietnes apmeklējuma vēsture un datums.

Datu saņēmēji un saņēmēju grupas: valsts iestādes un institūcijas, tiesībsargājošās iestādes; auditori, juridiskie un finanšu konsultanti; trešās puses, kas atbild par reģistriem un programmatūru, organizē pasākumus, veic produktu nevēlamās ietekmes pētījumus; parādu piedziņas uzņēmumi.

Datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkā

Datu subjekts, sniedzot Sabiedrībai savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru un citu kontaktinformāciju, var piekrist vai nepiekrist viņa datu izmantošanai  tiešās tirgvedības  nolūkā.  Ja datu subjekts nav iebildis pret viņa personas  datu apstrādi tiešās tirgvedības  nolūkā,  Sabiedrība  var apstrādāt viņa personas datus, lai sniegtu produktu un/vai pakalpojumu piedāvājumus. Šie dati tiks apstrādāti ne ilgāk par 10 gadiem no to apstrādes uzsākšanas.

Piekrišanu izmantot savus personas datus tiešās tirgvedības nolūkā persona jebkurā brīdī var atsaukt, rakstot uz e-pasta adresi  info@orivas.lt vai nospiežot uz abonēšanas atteikšanās  saites, kas atrodas Sabiedrības nosūtītā informatīvā biļetena apakšā.

Datu subjekta e-pasta adrese un tālruņa numurs tiek  nodots sociālajam plašsaziņas  līdzeklim Instagram,  Facebook  un citām Facebook pārvaldībā  esošām platformām, lai datu subjektam tiktu rādīta Sabiedrības reklāma.

Datu apstrāde Sabiedrības organizētajos pasākumos

Sabiedrība  Jūs  var uzaicināt piedalīties Sabiedrības  organizētajos  pasākumos.  Ar Jūsu  piekrišanu pasākums un Jūs kā pasākuma dalībnieks varat tikt filmēts pārdošanas veicināšanas nolūkā.

Ja nesaņemsim Jūsu piekrišanu filmēt un izlemsim, ka filmēšana ir nepieciešama, pasākuma filmēšana tiks organizēta tā, lai Jūs pasākuma  laikā netiktu filmēts vai lai Jūs videoierakstā  nebūtu iespējams identificēt.

Jums ir tiesības pārlūkot ar sevi saistītos videoierakstus un lūgt ierakstīt videoierakstu digitālā datu nesējā.

Videoieraksti tiks uzglabāti ne ilgāk kā 1 gadu no pasākuma sākuma. Ja nolemsim, ka videoierakstā ir fiksēta noziedzīgas  darbības veikšana vai  citas nelikumīgas darbības vai  tiks  uzsākta iekšējā izmeklēšana, videoieraksts tiks glabāts līdz attiecīgās izpētes un (vai) lietas izskatīšanās beigām.

Piekrišanu  ierakstīt Jūsu  vizuālos datus jebkurā laikā varat atsaukt, rakstot uz e-pasta adresi info@orivas.lv

Tirgus izpēte

Sabiedrība  pati vai piesaistot uzņēmumus,  kas sniedz tirgus izpētes pakalpojumus,  zvana datu subjektiem un veic aptauju saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām.

Kandidātu datu apstrāde

Potenciālie  Sabiedrības darbinieki  (kandidāti,  personas, kas meklē darbu) Sabiedrībai  sniedz šādus personas  datus:  CV, vārds,  uzvārds  un kontaktinformācija.

Datu subjektu personas dati, kas sniegti, kandidējot uz konkrētu Sabiedrības izsludināto  vakanci, tiek apstrādāti darba līguma slēgšanas nolūkā ar potenciālo darbinieku.

Ja datu subjekts kandidē uz konkrētu vakanci, bet vakance viņam netiek piedāvāta, vai datu subjekts nav norādījis, ka kandidē uz konkrētu pozīciju, Sabiedrība, saņemot datu subjekta piekrišanu, personas datus uzglabā un apstrādā ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu. Tādā  gadījumā sniegtie dati tiek ievadīti Sabiedrības kandidātu  (potenciālo  darbinieku) datubāzē.  Visu datu uzglabāšanas periodu Sabiedrība var izvērtēt datu subjekta kandidatūru un izteikt piedāvājumus uz Sabiedrībā pieejamām vakancēm.

Ja datu subjekts nepiekrīt savu personas datu glabāšanai un apstrādei Sabiedrības kandidātu datubāzē turpmākām  darbinieku atlasēm, pēc atlases beigām uz konkrētu Sabiedrības izsludināto vakanci datu subjekta dati tiek iznīcināti.

Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt piekrišanu apstrādāt viņa datus šajā Privātuma politikas sadaļā
minētajam nolūkam, rakstot uz Sabiedrības e-pasta adresi info@orivas.lv.

Personas datu uzglabāšanas termiņš

Personas dati uzglabājami ne ilgāk, kā tas nepieciešams datu apstrādes mērķu izpildei vai ne ilgāk, kā
to pieprasa datu subjekti un/vai paredz tiesību akti.

Parasti dati tiek apstrādāti 10 gadu pēc līguma beigšanās vai sadarbības beigām ar klientu. Ja Jūs atsaucat piekrišanu vai ir beidzies piekrišanas derīguma termiņš (ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz datu subjekta piekrišanas pamata), glabāsim tikai piekrišanas faktu apliecinošu informāciju ne ilgāk kā 10 gadu, lai varētu izteikt, īstenot vai aizstāvēt Sabiedrības tiesiskās prasības.

Apstrādē esošu datu nodošana citiem subjektiem

Sabiedrība  apstrādē esošus datus nesniedz  trešajām personām bez iepriekšējas  personas (datu subjekta) piekrišanas, izņemot tiesību aktos noteikto kārtību.

Datu apstrādātāji

Personas dati tiek apstrādāti Orivas klientu pārvaldības sistēmā un grāmatvedības programmās, kuras ir pieejamas Orivas grupas uzņēmumos, kas darbojas Eiropas Savienības teritorijā.

Datus var apstrādāt datu apstrādātāji, kas Sabiedrībai  sniedz grāmatvedības  uzskaites,  tīmekļa mitināšanas, datu centra un/vai serveru nomas, IT uzraudzības, ārējā audita un citus pakalpojumus.

Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem un tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams līgumā noteikto pienākumu izpildei. Sabiedrība, iesaistot datu apstrādātājus, cenšas nodrošināt, lai datu apstrādātāji būtu ieviesuši atbilstošus organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus un personas datus turētu noslēpumā.

Datu subjektu tiesības

Ikvienam datu subjektam ir šādas tiesības:

a) tiesības zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;

b) tiesības iepazīties ar saviem apstrādē esošiem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti, t. i., saņemt informāciju   par  personas datu  uzglabāšanas termiņu,   pielietotajiem tehniskajiem un organizatoriskajiem  pasākumiem datu  drošības nodrošināšanai,  saņemt informāciju, no  kādiem avotiem un kādi personas dati ir ievākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti un kam tiek sniegti;

c) tiesības pieprasīt labot vai iznīcināt savus personas datus vai apturēt, izņemot glabāšanu, savu personas datu apstrādes darbības, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktus;

d) tiesības nepiekrist savu personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad šie personas dati tiek apstrādāti likumiskās interesēs, kuras realizē datu pārzinis vai trešā persona, kurai ir nosūtīti personas dati, un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas;

e) tiesības pieprasīt, lai sniegtie personas dati tiktu iznīcināti;

f) tiesības pieprasīt, lai tiktu ierobežotas personas datu apstrādes darbības;

g) tiesības pieprasīt, lai pašas personas sniegtos datus, ja tie tiek apstrādāti uz personas piekrišanas vai līguma pamata un ja tie tiek apstrādāti ar automatizētiem  līdzekļiem, datu pārzinis pārsūta citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams (datu pārnešana);

e) tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par personas datu apstrādi.

Datu subjektam, kurš, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citā tiesību aktu noteiktā kārtībā, vai ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kas ļauj pienācīgi identificēt personu, ir apliecinājis savu identitāti, ir personīgi,  pa pastu, ar  kurjeru vai e-pastā jāiesniedz rakstisks pieprasījums (turpmāk tekstā –

Pieprasījums) par personas tiesību realizēšanu. Sabiedrība ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no datu subjekta pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz atbildi.

Pieprasījumu varat iesniegt šādos veidos: +371 67612401, e-pastā  info@orivas.lv, personīgi ierodoties birojā Lielā iela 19 - 9A, Mārupe, LV 2167, Latvija.

Informācija par datu aizsardzības speciālistiem publicēta interneta vietnēs www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.

Datu aizsardzības nodrošināšana

Sabiedrība realizē attiecīgus organizatoriskus un tehniskus datu aizsardzības pasākumus, kas paredzēti personas datu  aizsardzībai no  nejaušas vai  nelikumīgas datu  iznīcināšanas,  izmainīšanas vai atklāšanas un jebkuras citas nelikumīgas apstrādes. Visi personas dati un cita datu subjekta sniegtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

Piekļuve personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, pakalpojumu  sniedzējiem un pilnvarotiem datu apstrādātājiem, kuriem piekļuve ir  nepieciešama  darba pienākumu pildīšanai vai  pakalpojumu sniegšanai.

Sīkdatnes

Lai uzlabotu apmeklējumu,  tiek izmantotas sīkdatnes (cookies)  – nelielas tekstuālas informācijas daļiņas, kuras tiek automātiski ģenerētas tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un tiek saglabātas datorā vai citā gala iekārtā.

Sīkdatņu  savāktā informācija  ļauj  nodrošināt ērtāku interneta vietnes apmeklējumu,  sniegt piedāvājumus un uzzināt vairāk par mūsu vietņu lietotāju uzvedību, analizēt tendences un uzlabot gan vietni, gan sniegtos pakalpojumus.

Ja nepiekrītat, ka Jūsu datorā vai citā gala iekārtā tiek ierakstītas  sīkdatnes, varat nomainīt savus interneta pārlūka iestatījumus un izslēgt visas sīkdatnes vai ieslēgt / izslēgt tās atsevišķi. Bet vēršam uzmanību, ka atsevišķos gadījumos tas  var palēnināt interneta pārlūkošanas  ātrumu, ierobežot noteiktu interneta vietņu funkciju darbību vai bloķēt pieeju vietnei. Plašāka  informācija AllAboutCookies.org vai www.google.com/privacy_ads.html.

Visu informāciju,  kuru datu subjekts sniedz sociālajiem  plašsaziņas līdzekļiem (tai skaitā ziņojumus, lauciņu „Like” un „Follow” izmantošanu un citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārzinis. Iesakām pārlasīt sociālā tīkla pārziņa privātuma politikas paziņojumus un sazināties tieši ar viņiem par Jūsu personas datu izmantošanu.

Statistika

Interneta vietnes apmeklētāju statistika tiek analizēta ar Google Analytics palīdzību. Informācija,  kas par Jūsu  vietnes pārlūkošanas  vēsturi ir savākta ar Google Analytics sīkdatnēm,  tiks nodota un uzglabāta serveros, kas atrodas ASV.

Citi noteikumi

Sniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka Orivas var ar Jums sazināties saistībā ar Jūsu pieprasījumu. Orivas pēc saviem ieskatiem var mainīt šo Privātuma politiku, kura stājas spēkā līdz ar tās publicēšanu
interneta vietnēs www.orivas.lt,   www.orivas.lv,   www.orivas.ee,   www.elgydium.lt,   www.elgydium.lv,
www.elgydium.ee,  www.ellaone.lt,  www.ellaone.lv,  www.ellaone.ee,  www.ecocillin.lt,  www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.
Pēdējo reizi atjaunots 17.04.2018.