Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Vastutav töötleja on Orivas, registrikood 11424921, registreerimisaadress Regati pst 1 #321, 11911
Tallinn, Estonia (edaspidi – Orivas või ettevõte). Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – privaatsuspoliitika) kehtib isikutele, kes ostavad Orivast kaupu, kasutavad Orivase teenuseid või külastavad veebilehti www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv,
www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.

Andmekaitseametniku sideandmed: Anastassia Angilova, tel: +372 6398845, e-post: info@orivas.ee.

Mõisted

Isikuandmed on ükskõik millised andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt identida eelkõige identifitseerimistunnuste alusel, näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, asukoha andmed ja võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse alusel.

Andmesubjekt – tervishoiutöötajad, keda teavitatakse toodetest, või isik, kes kasutab tooteid ja teatab nende soovimatutest kõrvaltoimetest, või isik, kes võtab vahetult ühendust toodete tarnetõrgete, kasutamise täpsustamise või kvaliteedi küsimuses, või isik, kes osaleb toodete esitlemise üritusel, või on juriidilise isiku esindaja, või isik, kes kandideerib Orivase pakutavale ametikohale, või isik, kes sirvib veebilehti: www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.

Tooted on Orivase turustatavad ravimid, meditsiinitarbed, toidulisandid ja suuhooldustooted.

Üldsätted

Privaatsuspoliitika määrab kindlaks ja määratleb isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õiguste teostamise peamised põhimõtted. Lisateave võib olla esitatud ostu-müügi, teenuste osutamise ja muudes lepingutes.

Kasutades ettevõtte teenuseid, ostes tooteid, esitades oma andmed, saates elulookirjelduse, täites küsitlusvormi, jätkates veebilehe sirvimist, kinnitab andmesubjekt, et on tutvunud käesoleva privaatsuspoliitikaga ja talle on selle sätted arusaadavad ning ta nõustub neid järgima. Kui te ei nõustu privaatsuspoliitikat järgima, palun ärge kasutage ettevõtte teenuseid ega sirvige veebilehti www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee,
www.protingasvaikas.lt.

 

Orivas | J.Jasinskio str. 16B, 03163, Vilnius | T +370  5 252 65 70  | info@orivas.lt  | Company code 125513093 | VAT identification number LT255130917  |
Bank account No. LT707400053736523810  Danske Bank A/S Lithuania  Branch

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Ettevõte töötleb isikuandmeid vastavalt  ELis ja Eesti Vabariigis isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetele.

Isikuandmete töötlemise ulatus sõltub tellitavatest või kasutatavatest teenustest ja sellest, millise teabe esitab isik, kes tellib ja (või) kasutab teenuseid, külastab veebilehte või registreerub sellel.

Andmeid töödeldakse ainult seadusliku töötlemise kriteeriumi esinemisel: teenuse osutamise eesmärgil; isiku nõusolekul; asjakohaste õigusaktidega kehtestatud kohustusliku isikuandmete töötlemise korral; isikuandmete töötlemisel ettevõttes vastutava töötleja või kolmanda poole õigustatud huvides.

Ettevõte taotleb, et isikuandmeid töödeldakse täpselt, ausalt ja seaduslikult, et neid töödeldakse ainult sellistel eesmärkidel, milleks neid koguti ja nende töötlemisel järgitakse õigusaktides sätestatud selgeid ja läbipaistvaid isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja nõudeid.

Isikuandmete allikad

Isikuandmeid võib saada otse andmesubjektilt, kes esitab need täites veebilehel päringuvormi, saates oma elulookirjelduse või muul viisil ettevõttega ühendust võttes; kliendi äritegevusest, ettevõtte isikuandmete töötlejatelt või muudest välistest allikatest. Andmeid võib saada ka üldkasutatavatest allikatest, näiteks ettevõtete veebilehtedelt.

Andmeid saab genereerida, kui isik kasutab teenuseid, näiteks helistab, saadab lühisõnumi, elektronkirja, tellib teenused, külastab veebilehti või täidab päringuvormi.

Isik ei ole kohustatud mitte mingeid isikuandmeid esitama, kuid isikuandmete esitamisest loobumise korral võib juhtuda, et teatavaid teenuseid, näiteks kaupade müüki või arve väljastamist, ei ole võimalik osutada.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Orivas töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: klientidega ärisuhete pidamiseks; klientide andmete uuendamiseks; toodete müümiseks; toodete saatmiseks ja ostjale kohaletoimetamiseks; arvete väljastamiseks; lepingute haldamiseks ja täitmiseks; võlgade sissenõudmiseks; päringute haldamiseks; töötajate otsinguks; otseturunduseks; toodete soovimatu kõrvaltoime uurimiseks; korraldatavate ürituste osalejate registreerimiseks; turu-uuringuteks; kliendiprogrammide ja - kampaaniate korraldamiseks; veebilehe külastatavuse statistiliseks analüüsiks, vara ja isikute kaitseks; isikute identimiseks; veebilehe külastuste statistiliseks analüüsiks; õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks ja kaitsmiseks.

Andmesubjektide rühmad: ostjad, äripartnerid, toodete tarbijad, tervishoiutöötajad, töötajakandidaadid, tööd otsivad isikud.

Võib töödelda järgmisi isikuandmete põhikategooriaid, kuid mitte ainult: ees- ja perekonnanimi, töökoht, amet, tervishoiutöötaja pitsati number, eriala, kabinet, tööaeg, isikukood, mobiiltelefoni  number, e-posti aadress, allkiri, ürituse osavõtja tunnistus, IP-aadress ja muu teave, mis on vajalik toodete müümiseks ja teenuste osutamiseks, ärisuhete korraldamiseks ja lepingute haldamiseks; IP-aadress, veebilehe sirvimise ajalugu ja kuupäev.

Andmesaajad ja saajate rühmad: riigiasutused ja institutsioonid, õiguskaitseorganid; audiitorid, juriidilised ja finantsnõustajad; kolmandad pooled, kes haldavad registreid, tarkvara, korraldavad üritusi, toodete soovimatute kõrvalmõju uuringute teostajad; inkassofirmad.

Andmetöötlus otseturunduslikul eesmärgil

Andmesubjektil on oma e-posti aadressi või telefoninumbri ja muude sideandmete esitamisel ettevõttele õigus nõustuda või mitte nõustada oma isikuandmete kasutamisega otseturunduse eesmärgil. Kui andmesubjekt ei ole esitanud vastuväidet oma isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärgil, võib ettevõte töödelda tema isikuandmeid toodete ja (või) teenuste pakkumiste esitamiseks. Neid andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil mitte kauem kui kümme aastat alates nende töötlemise algusest.

Andmesubjekt saab ükskõik millal tühistada nõusoleku andmete kasutamiseks otseturunduse
eesmärgil, teavitades sellest e-posti aadressil info@orivas.ee või klõpsates ettevõttelt saadud uudiskirja all olevat ettetellimisest loobumise linki.

Andmesubjekti e-posti aadress ja telefoninumber edastatakse veebipõhisele suhtlusvõrgustikule Instagram, Facebook ja muudele Facebooki platvormidele, et andmesubjektil oleks võimalik ettevõtte reklaami vaadata.

Andmetöötlus ettevõtte korraldatud üritustel

Ettevõte võib kutsuda teid ettevõtte korraldatud üritustel osalema. Teie nõustumise korral võib üritust ja teid ürituse osalejana filmida toodete müügi edendamise eesmärgil.
Kui te enda filmimisega ei nõustu ja otsustatakse, et ürituse filmimine on vajalik, korraldatakse ürituse videosalvestus nii, et teid üritusel ei filmita või videos ei ole võimalik teid identida.
Teil on õigus vaadata teiega seotud videoid, paluda salvestada video digitaalsele andmekandjale. Videoid säilitatakse mitte kauem kui 1 aasta alates ürituse algusest. Kui otsustatakse, et videos on
fikseeritud väärteo toimepanek või muud ebaseaduslikud tegevused või on algatatud siseuurimine,
säilitatakse videot kuni asjakohase uurimise ja (või) kohtuasja menetluse lõpuni.

Võite ükskõik millal tühistada oma nõusoleku teie kujutise andmete salvestamiseks, teatades sellest e- posti aadressil info@orivas.ee.

Turu-uuringud

Ettevõte või selleks kaasatud turu-uuringu teenuseid osutav ettevõte helistab andmesubjektidele ja teostab vastavalt ettevõtte vajadustele küsitlust.

Töötajakandidaatide andmete töötlemine

Ettevõtte võimalikud töötajad (töötajakandidaadid, tööd otsivad isikud) esitavad ettevõttele järgmised isikuandmed: elulookirjelduse, ees- ja perekonnanime, sideandmed.

Andmesubjektide isikuandmeid, mis esitati ettevõttes konkreetsele ametikohale kandideerimisel, töödeldakse võimaliku töötajaga töölepingu sõlmimiseks.

Kui andmesubjekt taotleb konkreetset ametikohta, kuid talle ei esitata tööpakkumist või andmesubjekt ei täpsustanud, et kandideerib konkreetsele ametikohale, säilitab ja töötleb ettevõte andmeobjekti nõusolekul töötajakandidaatide andmebaasis andmeid tulevaste töötajate valimise eesmärgil mitte kauem kui 1 (ühe) aasta pikkuse tähtaja jooksul. Sel juhul salvestatakse esitatud andmed ettevõtte kandidaatide (võimalike töötajakandidaatide)  andmebaasis. Kogu andmete säilitamise tähtaja jooksul võib ettevõte hinnata kandidaadi kandidatuuri ja pakkuda talle ettevõttes töökohti.

Kui andmesubjekt ei nõustu isikuandmete töötlemisega ettevõtte töötajakandidaatide andmebaasis tulevaste töötajate valimise eesmärgil, hävitatakse andmesubjekti andmed pärast ettevõtte konkreetse vakantse ametikoha värbamistoimingu lõpetamist.
Andmeobjektil on õigus ükskõik millal tühistada oma nõusolek andmete töötlemiseks privaatsuspoliitika käesolevas peatükis käsitletud eesmärgil, teatades sellest ettevõttele e-posti aadressil info@orivas.ee.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Isikuandmeid töödeldakse mitte kauem, kui see on andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks vajalik või kui seda nõuavad andmesubjektid ja (või) näevad ette õigusaktid.

Tavaliselt töödeldakse andmeid kümne aastat alates lepingu või kliendisuhete lõppemisest.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul, säilitame teie nõusoleku tühistamise või nõusoleku kehtivusaja lõppemise korral ainult nõusoleku andmise fakti tõendavat teavet mitte kauem kui 10 aastat ettevõtte õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
Töödeldavate andmete edastamine muudele subjektidele

Ettevõte ei edasta andmeid ilma isiku (andmesubjekti) eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a õigusaktidega kehtestatud korras.

Andmetöötlejad

Andmeid töödeldakse Orivase kliendihaldussüsteemis ja raamatupidamisprogrammides, millele omavad juurdepääsu ka ELis töötavad Orivase ettevõttegrupi  üksused.

Andmeid võivad töödelda ettevõttele raamatupidamise, veebilehe haldamise, andmekeskuse ja (või)
serveri üürimise, IT hoolduse, välisauditi  ja muid teenuseid osutavad andmetöötlejad. Andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt ettevõtte juhistele ja ainult selles
ulatuses, mis on vajalik lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Ettevõte taotleb
koostöös andmetöötlejatega tagada, et ka andmetöötlejad rakendaksid asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid ja hoiaksid isikuandmeid saladuses.

Andmesubjektide õigused

Igal andmesubjektil on järgmised õigused:

a.õigust teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest;

b.õigus tutvuda oma töödeldavate isikuandmetega ja kuidas neid töödeldakse, s.t saada teavet isikuandmete säilitamise tähtaja, kohaldatavate tehniliste ja korralduslike andmekaitse meetmete kohta, samuti millistest allikatest ja milliseid tema isikuandmeid kogutakse, millistel eesmärkidel neid töödeldakse, kellele neid esitatakse;
c.õigus nõuda parandada või hävitada oma andmed või katkestada andmetöötlustoimingud, v.a säilitamine, kui isikuandmete töötlemisel ei järgita õigusaktides sätestatut;
d.õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, v.a juhul, kui selliseid isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja või kolmanda isiku, kellele esitatakse isikuandmeid, õigustatud huvide tagamiseks ning kui andmesubjekti huvid ei ole olulisemad;
e.õigus nõuda esitatud isikuandmete hävitamist;

f.õigus nõuda andmetöötlustoimingute  piiramist;

g.kui andmesubjekti esitatud isikuandmeid töödeldakse tema nõusoleku või lepingu alusel ja kui neid töödeldakse automatiseeritult, on tal õigus nõuda, et vastutav töötleja edastaks need teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik (õigus andmete ülekandmisele);

e.õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebusi andmekaitseinspektsioonile.

Andmesubjekt, kes esitab isikut tõendava dokumendi või kinnitab õigusaktidega kehtestatud korras või elektrooniliste sidevahendite, mis võimaldavad isikut nõuetekohaselt identifitseerida, kaudu oma isikut, peab oma õiguste teostamiseks esitama isiklikult, posti, kulleri või e-posti kaudu kirjaliku taotluse (edaspidi – taotlus). Andmesubjekti taotluse saamisel peab ettevõte 30 kalendripäeva jooksul alates andmesubjekti taotluse saamisest esitama vastuse.

Taotluse saate esitada helistades telefonile +372 6398845, kirjutades e-posti aadressil info@orivas.ee või külastades bürood aadressil Regati pst 1 #321, 11911 Tallinn, Estonia.

Andmekaitseametniku esitatud teave on avaldatud veebilehtedel: www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.

Andmekaitse tagamine

Ettevõte rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi andmekaitsemeetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest. Kõiki isikuandmeid ja muud andmesubjekti esitatud teavet käsitletakse konfidentsiaalsena.

Juurdepääs isikuandmetele on ainult neil töötajatel, teenuste osutajatel ja volitatud töötlejatel, kes vajavad seda ametifunktsioonide täitmiseks või teenuste osutamiseks.

Küpsised

Veebilehe parema töö tagamiseks kasutatakse küpsiseid (cookies) – väikeseid tekstifaile, mis luuakse automaatselt veebilehe sirvimise ajal ja salvestatakse arvutisse või muusse lõppseadmesse.

Küpsiste abil kogutud teave võimaldab mugavamalt veebi sirvida, esitada pakkumisi ja saada rohkem teavet meie veebilehe kasutajate käitumise kohta, analüüsida suundumusi ja täiustada nii veebilehte kui ka osutatavaid teenuseid

Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega teie arvutis või muus lõppseadmes, saate oma brauseri seadistada nii, et saate kõigist küpsistest keelduda või neid ükshaaval hallates küpsisega nõustuda / küpsisest keelduda. Juhime teie tähelepanu sellele, et see võib põhjustada veebi sirvimise kiiruse langust, piirata mõne veebilehe funktsioonide toimimist või blokeerida juurdepääsu veebilehele. Täpsem teave on esitatud veebiaadressil AllAboutCookies.org või www.google.com/privacy_ads.html.

Kogu teavet, mida andmesubjekt esitab sotsiaalmeedias (sh sõnumeid, väljade „Like“ ja „Follow“ kasutamist ning muud suhtlemist) kontrollib sotsiaalvõrgu haldaja. Soovitame teil lugeda sotsiaalvõrgu haldaja privaatsusteateid ja pöörduda teie isikuandmete kasutamise küsimustes otse haldaja poole.

Statistika

Veebilehe külastajate statistikat  analüüsitakse Google Analyticsi abil. Google Analyticsi küpsiste vahendusel teie veebi sirvimise ajaloo kohta kogutud teave edastatakse ja säilitatakse  USA-s asuvates serverites.

Muud sätted
Oma andmete esitamisega nõustute, et Orivas võib teie päringu küsimuses teiega ühendust võtta. Orivas võib oma äranägemisel muuta käesolevat privaatsuspoliitikat, mis jõustub alates selle
avaldamisest veebilehtedel www.orivas.lt, www.orivas.lv, www.orivas.ee, www.elgydium.lt, www.elgydium.lv, www.elgydium.ee, www.ellaone.lt, www.ellaone.lv, www.ellaone.ee, www.ecocillin.lt, www.ecocillin.lv, www.ecocillin.ee, www.protingasvaikas.lt.


Viimati muudetud 17. aprillil 2018